top of page

Körülmények

I) Általános rendelkezések  

 

1. Az alábbi általános feltételek minden szerződésre, szállításra vagy egyéb szolgáltatásra vonatkoznak, beleértve a tanácsadási szolgáltatásokat is (a továbbiakban: szállítás). A Vevő általános szerződési feltételeitől eltérő feltételek csak akkor érvényesek, ha azok érvényességéhez írásban kifejezetten hozzájárultunk. 


2. Ajánlataink mindig nem kötelező érvényűek, és különösen a szállítási lehetőség függvényében készülnek. A katalógusainkban, prospektusainkban és az ajánlatokhoz csatolt dokumentumokban, különösen a képekben és rajzokban megadott súly és méretek csak hozzávetőlegesek, kivéve, ha azokat írásban kötelező érvényűnek nyilvánították.


3. A megrendelések vagy szerződések a vevőre nézve kötelező érvényűek, a szerződés megkötésére – választásunk szerint – írásos megrendelés visszaigazolással, illetve a megrendelés vagy a megrendelés teljesítésével kerül sor.


4. A költségbecslésekre, rajzokra és egyéb dokumentumokra (a továbbiakban: dokumentumok) korlátlan tulajdonjogot és szerzői jogot fenntartunk. A dokumentumokat harmadik fél számára csak előzetes hozzájárulásunkkal tehetjük hozzáférhetővé, és kérésre haladéktalanul vissza kell küldeni, ha a megrendelés nem történik meg.


5. Részleges szállítások megengedettek, ameddig az az ügyfél számára ésszerű.

II) Árak és fizetési feltételek  

 

1. Áraink nem tartalmazzák a vonatkozó törvényi forgalmi adót, kivéve ha másként jelezzük. 


2. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában számláink nettó (levonás nélkül) esedékessége a számla keltétől számított 14 naptári napon belül. 


3. A kifizetéseket ingyenes kifizetőnek kell teljesítenie. A fizetés időszerűsége (értéknapja a bankszámlánkon) szempontjából meghatározó az általunk történő átvétel.


4. Az ügyfél csak a nem vitatott vagy jogerősen megalapozott követeléseket tudja beszámítani. A vállalkozók csak akkor érvényesíthetnek visszatartási jogot követeléseinkre, ha az őket megillető követelés nem vitatott, vagy azt törvényesen megállapították. Ez vonatkozik a HGB 369-372 §-ai közötti vállalkozói visszatartási jogra is.

III) Tulajdonjog fenntartása  

 

1. A szállított tétel tulajdonjogát mindaddig fenntartjuk, amíg az ügyféllel fennálló üzleti kapcsolatból származó összes kifizetés be nem érkezik. A tulajdonjog fenntartása kiterjed az elismert egyenlegre is, ha az ügyféllel szembeni követeléseket folyószámlán könyveljük el (folyószámla foglalás).  

2. A vevő jogosult a szállítmányt rendes üzletmenet keretében továbbértékesíteni.  

3. A szállító tétel feldolgozása helyettünk történik. Megszerezzük az új dolog tulajdonjogát; az ügyfél megtartja azokat nekünk.  

4. Ha a szállítmány elválaszthatatlanul kevert, kevert vagy más áruval kombinált, az egységes árucikkre a kézbesített küldemény értékével megegyező arányban szerzünk közös tulajdont a kevert vagy összefüggő tételek értékéhez viszonyítva. a keverés vagy turmixolás időpontjában egyenértékű.  

5. Amennyiben a fenti 3. vagy 4. pont szerinti esetekben új ingatlant szerzünk, azt a fenti 1. pontban említett követeléseink teljes kifizetése mellett adjuk át az ügyfélnek.

6. Ha a tulajdonjog fenntartása mellett kiszállított szállítmány a vevő tulajdonában lévő ingatlan lényeges részévé válik, a megrendelő megadja nekünk az elvitel jogát, feltételesen mindaddig, amíg az ISB Immobiliensanierung Bottrop GmbH az 1. pontban foglaltaknak megfelelően követeléseinket maradéktalanul kiegyenlíti. felett. Eltávolítás esetén a bővítés költségei a megrendelőt terhelik. Ha az ingatlan, amelynek a szállítóeszköz szerves részévé vált, nem a megrendelő tulajdonában van, a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlan tulajdonosával kötött szerződéses megállapodással gondoskodik ennek megfelelő elszállítási jogunkról.  

7. A megrendelő ezúton engedményez ránk minden igényt, amely a szállított tétel vagy az abból előállított áru kezeléssel vagy feldolgozással történő továbbértékesítéséből ered. Azok az áruk értékesítéséből származó követelések közül, amelyekben keveréssel vagy elegyítéssel tulajdonjogot szereztünk, a megrendelő már most engedményez ránk egy elsőrendű részösszeget, amely megfelel az eladott áruban lévő résztulajdonunknak. Ha a vevő a tulajdonunkban vagy résztulajdonunkban lévő árut más, nem a tulajdonunkban vagy társtulajdonunkban lévő árukkal együtt teljes áron értékesíti, a vásárló ezen teljes követelésből elsőrendű részösszeget engedményez ránk, amely megfelel a a szállított tétel aránya. A megbízást elfogadjuk.  

8. Bármikor visszavonható, az ügyfél jogosult a továbbértékesítésből származó engedményezett követelések behajtására. Kérésre meg kell neveznie az engedményezett követelések adósait, értesítenie kell őket az engedményezésről és át kell adnia az engedményezési értesítést. Amíg az ügyfél teljesíti fizetési kötelezettségét, a megbízást nem hozzuk nyilvánosságra. Ha a számunkra meglévő értékpapírok értéke összességében több mint 20%-kal meghaladja a követeléseket, kötelesek vagyunk az ügyfél kérésére az általa választott értékpapírt felszabadítani.  

9. Ha a vevő a szállítmányt nem kívánja azonnal és indokolt módon továbbértékesíteni, vagy biztosítást kérünk, úgy a vevő köteles a tulajdonjog-fenntartás alá eső árut kérésünkre megfelelő mértékben a szokásos kockázatok ellen biztosítani és a biztosítási igényeket engedményezni. nekünk. A biztosítási díjakat az ügyfél költségére jogosultak vagyunk megfizetni.  

10. Ha a vevő vétkes szerződésszegése miatt elállunk a szerződéstől, a vevő köteles viselni a szállítmány visszavételének és újrahasznosításának költségeit, valamint az ebből eredő adminisztrációs költségeket. Bizonyítás nélkül ezek a költségek az értékesítési bevétel 10%-át teszik ki, beleértve a forgalmi adót. Ezeket magasabbra vagy alacsonyabbra kell beállítani, ha bizonyítékot tudunk szolgáltatni magasabb vagy alacsonyabb költségekről. A bevétel az adásvételi szerződéssel kapcsolatos költségek és egyéb igények levonása után kerül a megrendelő jóváírására.  

11. Harmadik fél lefoglalása vagy egyéb beavatkozása esetén az ügyfélnek haladéktalanul írásban értesítenie kell bennünket, hogy a német polgári perrendtartás (ZPO) 771. szakaszának megfelelően jogi lépéseket tudjunk tenni. Ha a harmadik fél a ZPO 771. szakaszának megfelelően nem tudja megtéríteni számunkra a per bírósági és peren kívüli költségeit, az ügyfél felel felénk a felmerült veszteségért. 

12. Az üzemi leltárt zálogjogot biztosító hitelszerződés megléte vagy megkötése esetén a megrendelő vállalja, hogy az érintett hitelintézetnél még teljes körűen ki nem fizetett szállítási tételekre tulajdonjogunkat biztosítjuk.

IV) Szállítási határidők és késedelem  

 

1. A szállítási határidők betartása megköveteli az összes műszaki kérdés tisztázását, a vevő által benyújtandó dokumentumok, a szükséges engedélyek és kiadások, különösen a tervek időben történő átvételét, valamint a megállapodás szerinti fizetési és egyéb feltételek betartását. az ügyfél kötelezettségei. Ha ezek a követelmények nem teljesülnek, a határidőket megfelelően meghosszabbítják; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a késésért mi vagyunk a felelősek.  

2. Ha a határidők be nem tartása vis maior z. B. mozgósítás, háború, zavargás vagy hasonló események z. B. Sztrájk, elzárás, a határidők megfelelő meghosszabbítása.  

3. A megrendelő kérésünkre ésszerű határidőn belül köteles nyilatkozni arról, hogy a szállítási késedelem miatt eláll-e a szerződéstől, vagy ragaszkodik a szállításhoz.  

4. Ha a szállítás a vevő kérésére a szállításra való készenlét jelzésétől számított egy hónapot meghaladó késedelmet szenved, a vevőt minden megkezdett hónap után a kiszállított cikkek árának 0,5%-ának megfelelő tárolási díj számolhatja fel, legfeljebb 5% . A szerződő felek szabadon bizonyíthatnak magasabb vagy alacsonyabb tárolási költségeket. A vevő által esedékes fizetések esedékessége ilyen szállítási késedelem miatt nem tolódik el.  

5. A késedelmes kézbesítésből eredő károkért elvileg csak a szállítás értékének 5%-áig vállalunk felelősséget.

V) Kockázatátadás  

 

1. A kockázat fuvardíjas szállítás esetén is az alábbiak szerint száll át a megrendelőre: 
a) beszerelés vagy összeszerelés nélküli szállítások esetén, amikor azokat feladták vagy felvették. A szállításokat a megrendelő kérésére és költségére a szállító a szokásos szállítási kockázatok ellen biztosíthatja;
b) Telepítéssel vagy összeszereléssel együtt történő szállítás esetén a beépítési/összeszerelési helyen történő átvétel napján, vagy megállapodás szerint hibamentes próbaüzem után.  

2. Ha a feladás, a szállítás, az indítás, a szerelés vagy összeszerelés, a beszerelés/szerelés helyén történő átvétel vagy a próbaüzem olyan okból késik, amelyekért a megrendelő felelős vagy a vevő mulasztása más okból történő átvételről, akkor a kockázat a késedelemtől függetlenül átszáll az ügyfélre. 

3. A megrendelő nem tagadhatja meg a szállítmányok átvételét kisebb hiányosságok miatt.

VI) Telepítés és összeszerelés

 

Eltérő megállapodás hiányában a telepítésre és összeszerelésre a következő rendelkezések vonatkoznak: 

1. Az ügyfélnek saját költségén át kell vennie és kellő időben biztosítania kell: 

a) Energia és víz a felhasználás helyén, beleértve a csatlakozásokat, a fűtést és a világítást, valamint az iparon kívülről végzett kiegészítő munkákat; 
b) a gépalkatrészek, készülékek, anyagok, szerszámok stb. tárolására szolgáló összeszerelés helyén kellően nagy, megfelelő, száraz és zárható helyiségek és a körülményeknek megfelelő szaniterek.  

2. A szerelési munkák megkezdése előtt a megrendelő köteles a rejtett villany-, gáz-, vízvezetékek vagy hasonló rendszerek elhelyezkedéséről, valamint a szükséges statikus adatokról kérés nélkül megadni a szükséges információkat.  

3. A beszerelés vagy összeszerelés megkezdése előtt a munka megkezdéséhez szükséges kellékeknek és tárgyaknak a beépítési vagy összeszerelési helyen kell lenniük, és minden előkészítő munkának olyan mértékben el kell haladnia, hogy a szerelés vagy összeszerelés a megállapodásnak megfelelően megkezdődjön és lezajlott. megszakítás nélkül lehet.  

4. Ha a beszerelés, összeszerelés vagy üzembe helyezés olyan körülmények miatt késik, amelyekért a szállító nem felelős, a megrendelő viseli a várakozási idő és a szállító vagy az összeszerelő személyzet által igényelt további utazások ésszerű költségeit.

 

 

VII) Anyaghibák  

 

1. A törvényi rendelkezéseknek megfelelő szállításokra garanciát vállalunk, hacsak az alábbiakban másként nem rendelkezik, vagy a szerződő felek között az ISB Immobiliensanierung Bottrop GmbH-val kötött írásbeli megállapodás nem rendelkezik. Különösen az általános felelősségkorlátozás a VII.  

2. A használt ingó tárgyak kiszállítása a garancia kizárásával történik.  

3. Az ingó, újonnan gyártott szállítmányok és egyéb szolgáltatások meghibásodása esetén a megrendelő igénye és joga az alábbi 4. pontban foglaltakra figyelemmel egy év elteltével évül el.  

4. A fenti elévülési szabályozás nem alkalmazható annyiban, amennyiben a törvény hosszabb elévülési időt ír elő a BGB 438. § (1) bekezdés 2. pontjában, a 634a. § (1) bekezdés 2. pontjában és a BGB 479. §-ában, valamint nem A BGB 309. § 7. §-a értelmében az élet, a test és az egészség megsértése esetén fennálló felelősség, valamint a súlyos gondatlanság esetére való felelősség.  

5. Anyaghibákért való felelősség esetén választhatunk a hibás cikk hibamentesre cseréje vagy javítása.

6. Indokolatlan hibabejelentés esetén jogosultak vagyunk követelni a megrendelőtől az ebből adódó költségek és költségek megtérítését. Ez különösen vonatkozik arra az esetre, ha garanciális munka nem történik, vagy a megrendelés azért nem volt kivitelezhető, mert a kifogásolt hiba a technológiai szabályoknak megfelelően nem állapítható meg, a megrendelő hibásan elmulasztotta a megbeszélt időpontot, vagy a megrendelés a teljesítés során visszavonásra került. .  

VIII) Kártérítési igények  

 

1. A vevő általi kártérítési és költségtérítési igények (a továbbiakban: kártérítési igények) a jogi októl függetlenül, így különösen a szerződéses jogviszonyból és a jogsérelemből eredő kötelezettségek megszegése miatt kizártak.  

 

2. Ez nem vonatkozik annyiban, amennyiben a felelősségvállalás kötelező, pl. B. a termékfelelősségi törvény szerint szándékosság, súlyos gondatlanság, élet-, testi- vagy egészségkárosodás, lényeges szerződéses kötelezettségek megszegése miatt. A lényeges szerződéses kötelezettségek megszegése miatti kártérítési igény a szerződésjellegű, előrelátható kárra korlátozódik, kivéve, ha szándékosság vagy súlyos gondatlanság, illetve a felelősség élet-, testi- vagy egészségkárosodásból ered. A bizonyítási tehernek az ügyfél sérelmére történő megváltozása nem jár a fenti szabályozással.  

 

3. Amennyiben a megrendelőt a jelen VII. cikk alapján kártérítési igény illeti meg, ezek a VI. cikk szerinti anyaghibák miatti igényekre irányadó elévülési idő lejártával évülnek el. A termékfelelősségi törvény szerinti kártérítési igények esetén a törvényi elévülési idők érvényesek.

IX) Az illetékesség helye és az alkalmazandó jog  

 

1. Ha az ügyfél kereskedő, közjogi jogi személy vagy különleges közjogi alap, a szerződéses jogviszonyból közvetlenül vagy közvetve felmerülő valamennyi jogvita kizárólagos illetékessége a székhelyünk, azonban jogosultak vagyunk a pereljen be az ügyfél székhelyén.  

2. A jelen szerződéssel kapcsolatos jogviszonyokra a német jog vonatkozik, az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nemzetközi Áruadásvételi Szerződésekről szóló Egyezménye (CISG) kivételével.

bottom of page